Församlingsidé

”…utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.” Ef. 4:12

Vår församlingsidé

”…utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.” Ef. 4:12

Engagemang

Vi vill vara en församling där alla är engagerade och hjälps åt. En församling som hjälper den troende att upptäcka och fungera i sina gåvor och där var och en bidrar till att bygga upp Kristi kropp.

Diakoni

Vi arbetar för att göra Jesus verklig för vår omgivning,
främst i stadsdelen Vallby. Vi vill hjälpa människor och vara en positiv kraft i samhället.

Evangelisation

Vi vill vara en utåtriktad församling som verkar för att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och bli Hans lärjungar.

Kultur

Öppen

Vi är en välkomnande och utåtriktad församling.

Andlig

Guds Ord, bön, lovsång och tillbedjan har en given plats i vår verksamhet.

Positiv

Vi inspirerar och uppmuntrar människor. Tron på Guds Ord och det hopp vi har i Jesus återspeglas och förmedlas i vår gemenskap.

Kreativ

Vi vill ta vara på människors olika begåvningar och ge utrymme för tillväxt och utveckling.

Grundstenar

Gudstjänst

Församlingens hjärtslag är gudstjänsten där Jesus blir levandegjord. Vi kommer inför Gud där vi formas till Jesu lärjungar och utrustas till att kunna tjäna Honom i vardagen.

Medlemskap

Att ansluta sig till Vallbykyrkan är ett uttryck för trohet till Jesus, de andra församlingsmedlemmarna och vårt uppdrag i Västerås.

Fokusgrupper

Församlingens fokusgrupper är en mindre gemenskap som träffas varje vecka. Vi betjänar varandra med våra olika gåvor och gör Jesus känd för dem som ännu inte lärt känna Honom.

Kärnvärden

Delaktighet

Ledarskap
Församlingens ledarskap har sin grund i ett ömsesidigt förtroende mellan medlem och ledare och ska vara öppet, tydligt och lyssnande.

Vision
Varje medlem bidrar aktivt för att förverkliga visionen genom sina gåvor, sin idérikedom och kreativitet.

Ansvar
Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för församlingen, på samma sätt som i ett hem. Medlemmarna förväntas vårda den andliga gemenskapen och bidra till att församlingen fungerar praktiskt och ekonomiskt.

Mångfald

Vi tror att församlingen är en plats där alla generationer kan mötas, utvecklas och utrustas. Tillsammans kan vi bredda och stärka församlingens verksamhet och livet i Kristus. Vi tror också att enheten i tron på Jesus blir tydlig när olika kulturer, uttryck och traditioner kan samverka.

Ekumenik

Vi är en församling som vill verka för att trossyskon, oavsett samfundstillhörighet, ska vara förenade i Jesus Kristus.